Home / booking

ขั้นตอนใช้บริการเช่าเครื่อง WIFI

กรอกข้อมูลการสั่งจอง

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดวันใช้งานให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิ์เข้าใช้งาน Pocket Wifi

ยืนยันการสั่งจอง

รอรับอีเมล์ยืนยันจากทางบริษัทฯ ก่อนชำระเงิน เพื่อตรวจสอบสถานะว่างของ Pocket Wifi

รับพัสดุ

บริษัทฯ แจ้งหมายเลขพัสดุ แสดงเอกสารประจำตัว
เพื่อรับพัสดุที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง

รับเงินมัดจำ

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อรับเงินมัดจำคืน
ภายใน 2 สัปดาห์

ข้อมูลการจอง (Booking information)

  ข้อมูลผู้ใช้ (Personal information)

 • ข้อมูลการใช้บริการ (Data usage information)

 • วันรับเครื่อง (Pick up date) วันคืนเครื่อง (Return date)
 • เลือก Package WIFI

   
 • to
 • * มีเงื่อนไขการมัดจำ 2,000 บาท (Accept deposit terms)
 • 00.00
 • จำนวนวัน (Total using days): 00.00 วัน (Days)
 • ค่าเช่าสินค้า (Rental rate): 00.00 บาท (Baht)
 • ค่ามัดจำสินค้า (Deposit) : 00.00 บาท (Baht)
 • เงื่อนไขการเช่าบริการ

  • จำนวนวันใช้งาน จะเริ่มนับจากวันเดินทางถึงประเทศรัสเซีย จนกระทั่งเดินทางออกจากประเทศรัสเซีย โดยยึดจากตั๋วเครื่องบินเป็นสำคัญ
  • การส่งคืนเครื่อง Pocket Wifi ต้องส่งคืนภายใน 1 วัน นับตั้งแต่เดินทางกลับยังประเทศไทย
  • ภายหลังจากการชำระค่าบริการ ผู้เช่าจะได้รับใบเสร็จและหมายเลขพัสดุ เพื่อรับพัสดุที่เคาเตอร์ไปรษณีย์ไทย ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก โดยใช้บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตในการขอรับ
  • ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งพัสดุกลับคืนมายังบริษัทฯ

  ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

  • ในกรณีที่ยืนยันการสมัครใช้บริการแล้ว สามารถแจ้งยกเลิกการใช้บริการก่อนเดินทางมากกว่า 7 วัน ทางบริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ในกรณีแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกเต็มจำนวน
  • ในกรณีการไม่ได้รับสินค้า อันเกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการทั้งหมด
  • ความเร็วของเครือข่ายอาจแตกต่างกันออกไปตามสัญญาณในแต่ละจุดของพื้นที่

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  • กรณีที่ผู้ใช้บริการได้นำอุปกรณ์การสื่อสารที่ได้ทำการเช่า รวมถึงสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์การสื่อสารชนิดอื่นๆด้วยความปรารถนาดีหรือเจตนาร้ายหรือไม่โดยได้ทำการเชื่อมต่อเน็ทเวิร์คการใช้งานนอกเหนือขอบเขตที่ทางบริษัทฯแนะนำ ซึ่งก่อให้เกิดการเรียกเก็บค่าใช้บริการ Data Roaming จากผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • กรณีทีไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้และผู้ใช้งานหรือผู้สมัครไม่ได้ทำการติดต่อหรือแจ้งมายังบริษัทฯในระหว่างที่กำลังใช้งาน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • กรณีที่เกิดความไม่สะดวกต่อการสื่อสารในการใช้งานจริงโดยที่ผู้ใช้บริการได้ทำการแจ้งมาและบริษัทฯได้ทำการตรวจสอบตัวอุปกรณ์แล้ว พบว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยที่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆต่อตัวเครื่อง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ และให้ผู้ใช้บริการรับผิดชอบต่อค่าบริการจริง
  • กรณีทางผู้ใช้บริการได้รับอุบัติเหตุหรือการสูญเสียและอื่นๆที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้งานกับตัวอุปกรณ์สื่อสาร ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบโดยไม่มีการสืบหาสาเหตุกับทางผู้ใช้บริการในทุกกรณี
  • ข้อยกเว้น กรณีที่เกิดความผิดพลาดของทางบริษัทฯในเรื่องการให้บริการทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้ รับความสะดวกต่อการใช้งาน บริษัทฯจะชดใช้ค่าบริการต่างๆที่ระบุไว้ใน ขอบเขตสัญญาที่กำหนด โดยทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายหรือค่าใช้บริการจากการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณและรวมถึงค่าเสียหายที เกินขอบเขตที่กำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

แจ้งชำระเงิน (Payment Notification)

 • Mins
 • ธนาคาร(ฺBank account)
 • สาขา: เดอะมอลล์ บางกะปิชื่อบัญชี: บจก.อูดาชีบัญชี: ออมทรัพย์หมายเลขบัญชี (Bank accounts): 217-2-28304-2
  สาขา: เดอะมอลล์ บางกะปิชื่อบัญชี: อลิสา สินนาบัญชี: ออมทรัพย์หมายเลขบัญชี (Bank accounts): 160-272899-5
  สาขา: เดอะมอลล์ บางกะปิชื่อบัญชี: อลิสา สินนาบัญชี: ออมทรัพย์หมายเลขบัญชี (Bank accounts): 234-4-581067
  สาขา: เดอะมอลล์ บางกะปิ 2 ชื่อบัญชี: อลิสา สินนา บัญชี: ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี (Bank accounts): 983-7-19384-0
  สาขา: เพียวเพลส ชื่อบัญชี: อลิสา สินนา บัญชี: ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี (Bank accounts): 994-2-02416-6
  สาขา: เพียวเพลส ชื่อบัญชี: อลิสา สินนา บัญชี: ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี (Bank accounts): 232-1-35924-3
 • (ไฟล์ jpg,gif,pnd,pdf ไม่เกิน 2 MB)